Regulaminy konkursów

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w kolejnej edycji Konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować".
Regulamin dostępny u pedagoga szkolnego oraz w zakładce:Regulaminy konkursów na stronie naszej szkoły.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Moja rodzina na sportowo”
 
I. Organizatorzy
Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia, koordynator Aneta Antoszek.
II. Uczestnicy
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.
III. Cel konkursu
1. Uświadomienie korzyści płynących z aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu na samopoczucie i zdrowie.
2. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
3. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
4. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
2. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami ( imię i nazwisko autora, klasa)
3. Prace nie będą zwracane.
V. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię o formacie 15 cm x 21cm.
6. Regulamin  konkursu  dostępny jest  na stronie internetowej szkoły - zakładka  Szkoła Promująca Zdrowie.
VI. Terminy
Prace należy przekazać do wychowawcy do dnia 31. 10. 2018r.
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do 15 listopada   2018r.
REGULAMIN WYBORÓW DO GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 
§1
Definicje
1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  pojęcia  i  definicje  będą  miały  przedstawione  poniżej  znaczenie:
a)    Organizator - Urząd Gminy w Słupnie
b)   Gminna Rada Dzieci i Młodzieży – 15 dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjum w Słupnie, której posiedzenie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. w Sali obrad w Urzędzie Gminy Słupno.
c)    Wójt Słupna – osoba wybrana wśród 16 kandydatów, która będzie sprawowała władzę w Urzędzie Gminy Słupno oraz uczestniczyła w III Obradach Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży w Słupnie w dniu 30 maja  2018 r.
d)   Kandydat -  osoba wytypowana przez Dyrektora Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.
e)   Regulamin - niniejszy regulamin.
f)     Administrator danych osobowych – osoba, która przechowuje dane osobowe w Urzędzie
 
§2
Postanowienia  ogólne
1.     Wybory do Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży oraz na Wójta Słupna będą przeprowadzone w terminie od 14.05.2018 r. do 30.05.2018 r.
2.     Uczestnikami są dzieci uczęszczające do następujących szkół:
a)    Szkoła Podstawowa w Słupnie,
b)   Szkoła Podstawowa w Liszynie,
c)    Szkoła Podstawowa w Święcieńcu,
d)   Gimnazjum w Słupnie
3.     Celem akcji jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.
4.     Organizator odpowiedzialny jest za:
a)    Nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia wyborów na Wójta Słupna oraz do Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży;
b)   Zorganizowanie III Obrad Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży;
c)     zorganizowanie pracy Wójta Słupna;
d)   Zapewnienie dostępności Regulaminu;
5.     Organizator zastrzega sobie prawo:
a)    wykluczenia z Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży osób naruszających postanowienia Regulaminu,
b)   wcześniejszego zakończenia lub przesunięcia terminu Obrad.
 
§3
Opis przebiegu Wyborów
1.  Dyrektorzy szkół wraz Samorządem Uczniowskim wybierają po cztery osoby bez ograniczeń wiekowych, które zostają Kandydatami na Wójta Słupna, a następnie kandydatami do Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży.
2.    Nazwiska osób wymienionych w pkt. 1 należy przedstawić Organizatorowi do dnia 18 maja 2018 r.
3.  Każdy z kandydatów przeprowadza kampanię wyborczą w swojej szkole w dniach 21-25 maja 2018 r.
4.  Kampania wyborcza kandydata musi być przeprowadzona w sposób niezakłócający nauki oraz prawidłowych relacji pomiędzy uczniami.
5.  Wybory Wójta Słupna w każdej szkole odbędą się w dniu 28 maja 2018 r. poprzez tajne głosowanie uczniów w szkole.
6.  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg kampanii wyborczej oraz wyborów na Wójta Słupna.
7.  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowe przeliczenie głosów oddanych na kandydatów
8.  Dyrektor szkoły przedstawia Organizatorowi do dnia 29 maja 2018 r. nazwisko i imię Wójta wybranego w jego szkole.
9.  Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka w dniu 29 maja 2018 r. spośród czterech wójtów wybranych w szkołach, w drodze losowania wybierze nowego Wójta Słupna, który będzie sprawował władzę w gminie w dniu 30 maja 2018 r.
10.  Pozostali kandydaci, o których mowa w punkcie 2, zostają Radnymi w Gminnej Radzie Dzieci i Młodzieży, której posiedzenie odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. w Sali obrad w Urzędzie Gminy Słupno.
 
§4
Opis sprawowania władzy przez Wójta Słupna
1.    Wójt Słupna sprawuje władzę w gminie Słupno w dniu 30 maja 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00.
2.    Miejscem pracy Wójta Słupna będzie pokój Wójta w budynku Urzędu Gminy Słupno.
3.    Do obowiązków Wójta Słupna w dniu sprawowania władzy należy:
a)      Przejęcie władzy z rąk Marcina Zawadki o godzinie 8:00
b)      Odbycie spotkań z umówionymi gośćmi oraz rozwiązywanie problemów,
c)       Uczestnictwo w III Obradach Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży,
d)      Złożenie wniosku poddanego głosowaniu na III Obradach Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży.
e)      Przekazanie Uchwały Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży do rąk Marcina Zawadki
f)       Oddanie władzy Marcinowi Zawadce o godzinie 15:00
4.    Uchwała Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży zostaje przekazana następnego dnia przez Marcina Zawadkę Przewodniczącej Rady Gminy Słupno w celu rozpatrzenia możliwości jej realizacji.
 
                §5
Obrady Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży
1.       Gminna Rada Dzieci i Młodzieży składa się z 15 kandydatów, którzy nie zostali wybrani na Wójta w wyborach opisanych w §3.
2.       Obrady Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży odbywają się w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali obrad w Urzędzie Gminy Słupno. W obradach uczestniczy  Wójt Słupna.
3.       Kandydaci wybierają Przewodniczącego/ą Rady i Wiceprzewodniczącego/ą Rady, którzy będą dbali o porządek obrad w tym dniu oraz protokołowanie spotkania.
4.       Każdy z 15 kandydatów oraz Wójt Słupna przedstawia Przewodniczącemu Rady wniosek wraz z opisem i uzasadnieniem. Wniosek może dotyczyć inwestycji lub organizacji imprezy w gminie Słupno.
5.       Każdy kandydat ma prawo do dodatkowego uzasadnienia ustnego swojego wniosku podczas I Obrad Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży.
6.       Każdy wniosek musi być poddany głosowaniu przez 15 Kandydatów.
7.       Głosy zostają przeliczone przez Wiceprzewodniczącego oraz zaprotokołowane, następnie podane do wiadomości przez Przewodniczącego Rady.
8.       Dwa wnioski, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wpisane do Uchwały Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży.
9.       Gminna Rada Dzieci i Młodzieży uchwala:
a)    I Uchwałę dot. Inwestycji w Gminie Słupno
b)   II Uchwałę dot. Imprezy organizowanej w Gminie Słupno.
10.   Uchwały Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży zostają przekazane do rąk Wójta Słupna.
11.   Obrady Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży są jawne i mogą w niej uczestniczyć mieszkańcy gminy Słupno.
 
 
 
§6
Postanowienia  końcowe
1.       Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Organizator.
2.       Każdy Kandydat podczas procesu zgłaszania przez Dyrektora szkoły akceptuje regulamin  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz na publikację przez Organizatora w  biuletynie i serwisach przez niego prowadzonych imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie odpowiednio wypełnionej zgody Rodzica.
3.       Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przeprowadzeniem Obrad, w szczególności z publikowaniem wizerunku, zdjęć, wniosków, pomysłów oraz uchwał zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4.        Każdy z kandydatów biorących udział w wyborach Wójta Słupna składa Organizatorowi pisemnie wypełniony formularz, który jest Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników poprzez ogłoszenie na www.slupno.eu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po 3 dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej.
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
 
OŚWIADCZENIE
 
…………………………………
Imię i nazwisko
 
…………………………………
Adres
 
………………………………..
Numer telefonu
 
Niniejszym w związku z  przeprowadzonymi wyborami do Gminnej Rady Dzieci i Młodzieży oraz na Wójta Słupna oraz uczestnictwo w dniu 1 czerwca 2018r. przez córkę/syna
 
……………………………………………………………………………………………..…,
oświadczam że wyrażam zgodę na publiczne wykorzystanie przez Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a (zwanym dalej Urzędem Gminy w Słupnie) prawa do mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach (w tym do wykorzystywania także fragmentów tych fotografii, zmniejszenia rozdzielczości i kompresji) bezterminowo. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych w bazie danych Urzędu Gminy w Słupnie. Wykorzystując zdjęcia Urząd Gminy w Słupnie ma prawo do wskazywania mojego imienia i nazwiska.
 
Powyższa zgoda dotyczy wykorzystania przez Urząd Gminy w Słupnie powyżej wskazanych fotografii w biuletynie gminnym „Głos Słupna” oraz na stronie internetowej www.slupno.eu i profilu Facebook Urzędu Gminy w Słupnie.
 
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone prawami osób trzecich.
 
 
…………………………………………..
imię i nazwisko (czytelne)
 
 
…………………………………………………………………………………………………….
podpis rodziców lub opiekunów
 
 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11256