Stypendium motywacyjne

 
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r; art.90b,ust.3 i art.90g, ust.1-11
 
REGULAMIN UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCIEŃCU

 
1.Stypendium o charakterze motywacyjnym ma na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych.
2.Uczniowie mogą otrzymywać stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe.
3.Stypendium może otrzymać każdy uczeń naszej szkoły z klas IV – VI, nie wcześniej niż po zakończeniu semestru nauki w danym roku szkolnym i który spełnia warunki ustalone w II części regulaminu.
4.Ten sam uczeń może równocześnie otrzymać stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe jeśli spełnia kryteria i warunki w części II regulaminu.
5.Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe finansowane są z dochodów jednostek samorządu terytorialnego i zapisane w budżecie szkoły na dany rok kalendarzowy.

CZĘŚĆ I .KOMISJA STYPENDIALNA
1.Komisja stypendialna jest odpowiedzialna za opiniowanie wpływających do niej wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
2.Komisję stypendialną powołuje w danym roku szkolnym dyrektor szkoły .
3.W skład komisji wchodzą:
-wnioskodawca ( wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego)
-dyrektor szkoły
-opiekun samorządu uczniowskiego
-2 nauczycieli uczących w klasie ucznia zgłoszonego do otrzymania stypendium, w przypadku, gdy wnioskodawca pełni równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu, dyrektor wyznacza innego nauczyciela do 5 – osobowego składu komisji.
4.W swoich pracach komisja stypendialna  zasięga opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
5.Komisja stypendialna prowadzi własną dokumentację opiniowanych wniosków, która przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

CZĘŚĆ II. UPRAWNIENI
Uczniowie uprawnieni do otrzymania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce.
1.Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, który uzyskał średnią ocen ustaloną przez komisję stypendialną na dany rok szkolny i który spełnia następujące kryteria:
a)osiągnął średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż 4,75
b)uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
2.Nieklasyfikowanie ucznia z wychowania fizycznego nie wpływa na możliwość przyznania stypendium za wyniki w nauce.

Uczniowie uprawnieni do otrzymania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia sportowe.
1.Do otrzymania stypendia za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i który spełnia dodatkowe kryteria:
a)uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
b)godnie reprezentuje szkołę podczas rozgrywek sportowych
c)przestrzega zdrowego stylu życia

CZĘŚĆ III TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1.Wniosek o przyznanie stypendium uczniowi za wyniki w nauce składa wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń , za osiągnięcia sportowe nauczyciel wychowania fizycznego.
2.Wniosek składany jest za pośrednictwem sekretariatu szkoły do przewodniczącego komisji stypendialnej w terminach określonych na dany rok szkolny.
3.Komisja opiniuje wniosek w ciągu 7 dni os jego otrzymania przekazuje go dyrektorowi szkoły w terminie określonym na dany rok szkolny.
4.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święcieńcu dokonuje analizy wszystkich wniosków  o przyznaniu stypendium i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium.

CZĘŚĆ IV WYSOKOŚĆ STYPENDIUM, TERMIN I ZASADY WYPŁACANIA
1.Stypendium za wyniki w nauce  lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze.
2.Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz radą pedagogiczną, biorąc pod uwagę  ilość kandydatów do stypendium i środki przyznane na ten cel.
3.Wysokość stypendium nie może być wyższa niż kwota 112zł.
4.O przyznaniu  stypendium oraz sposobie jego wypłaty uczeń oraz jego rodzice ( opiekunowie prawni) poinformowani są na piśmie.
5.Uczniowie, którzy otrzymują stypendium są dodatkowo wyróżnieni na uroczystym szkolnym apelu lub podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Szkoła może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na pomoc stypendialną dla naszych uczniów – osoby te mają prawo do ustalenia odrębnych zasad udzielania uczniom pomocy stypendialnej oraz mogą ubiegać się o zatwierdzenie tych zasad przez Ministra MEiN ( art.21ust.1pkt.39ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowe zasady regulujące przyznawanie stypendium określa dyrektor szkoły na mocy zarządzenia wewnętrznego do dnia 31stycznia roku kalendarzowego.

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.