„Kiedy dzieci są małe, dajmy im korzenie,
 
Kiedy dorastają  dajmy im skrzydła”.
 
Misja szkoły.

1.Szkoła jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną stwarzającą optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantującą skuteczne i atrakcyjne nauczanie.
2.We wszystkich dziedzinach kieruje się wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
3.Wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
4.Kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientuje na dobro podopiecznych, a także ich dalszy los.
5.Przygotowuje uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz pełnienia ważnych ról społecznych.
6.Ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sojusznikami szkoły oraz partnerami wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
7.Ustawicznie diagnozuje potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich „klientów” szkoły.

Model absolwenta.

 1.W sferze nauki:
1)sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
2)przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
3)miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

2.W sferze społecznej:
1)dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;
2)znał i szanował tradycje rodziny, szkoły, narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
3)był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżnić dobre i złe zachowanie;
4)umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
5)był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
6)umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
7)potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
8)dbał o własne zdrowie i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
9)stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;
10)dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
11)bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał kartę rowerową.

3.W sferze kulturowej:

1)uczestniczył w różnych formach kultury, był przygotowany do odbioru massmediów;
2)umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
3)był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

Cele i zadania szkoły.
1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka.

2.W zakresie dydaktyki:
1)naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem;
2)poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
3)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
4)rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego;
5)przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny , prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi, siebie;
6)poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
7)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
3.W zakresie nabywania umiejętności:
1)planowanie, organizowanie  i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności;
2)skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień;
3)efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4)rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;
5)poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z  różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną;
6)odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków;
7)rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8)przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

4.W zakresie wychowania:
1)stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym, 2)przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
3)kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
4)przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie;
5)przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych;
6)utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
7)promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą;
8)przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami  związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

5.W zakresie profilaktyki:
1)kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi;
2)wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
3)uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych;
4)budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny;
5)wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego;
6)wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z sytuacją trudną;
7)stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

6.W zakresie opieki:
1)eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów;
2)stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły;
3)udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudniej sytuacji;
4)formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są:
a)zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego,
b)korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej,
c)pomoc rzeczowa,
d)stypendia i zasiłki szkolne.
4)sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
5)utrzymanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia;
6)dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
7)eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną;
8)szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
9)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
10)odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
11)realizację programu nauczania, programu wychowawczego, programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie indywidualnego edukacyjno – terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
12)integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
13)szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów  w szkole;
14)zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;
10)szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym a art.11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz.811).

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11225