Z historii szkoły

W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego” pod redakcją Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego wydanym w Warszawie w 1880 r. istnieje zapis dotyczący wsi Święcieniec:

„ Odległość 13 wiorst od Płocka, a 3 wiorsty od Wisły, posiada kościół parafialny drewniany, karczmę. W 1827 r. 10 domów 29 mieszkańców. Zdaje się, że parafia istniała tu już w    XV w. Wieś zapewne powstała na ziemi nadanej kościołowi (jak o tym świadczy nazwa). Przy przebudowie plebanii znaleziono na belce modrzewiowej napis: odnowa R.P.1572. W aktach kapituły wspomniana jest parafia pod datą 1815 r.”

Obecny kościół wzniesiony z drzewa w 1731 r., odnowiony został w 1886 r. Piękną monstrancję w stylu odrodzenia ofiarowali w 1723 r. Kanigowscy (z pobliskiego Kanigowa).

Obecnie Święcieniec znajduje się w obrębie gminy Słupno. Leży w odległości około 17 km od Płocka. Wieś liczy 17 rodzin,   68 mieszkańców, którzy zajmują się rolnictwem lub pracują w pobliskich zakładach w Płocku i Miszewku-Plebance.

W centralnym miejscu wsi stoi stary zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Anastazego i Wincentego. W 1906 r. kościół przeszedł w ręce mariawitów. Po usilnych staraniach w Petersburgu u ówczesnego cara, katolicy odzyskali swój kościół, ale ogołocony i zniszczony. Z najstarszych zabytków kościoła zachowała się sygnaturka z 1585 r. i monstrancja z 1723 r. Ołtarz główny, chrzcielnica i ambona pochodząca z XVIII w.

Nawet najstarsi ludzie nie pamiętają kiedy założono szkołę powszechną w Święcieńcu. Prawdopodobnie dzieci chodziły do jednoklasowej szkoły w Barcikowie lub Pepłowie, wsiach sąsiadujących ze Święcieńcem. Kierownikiem a jednocześnie nauczycielką szkoły była Jadwiga Mickiewiczówna, absolwentka pensji Jadwigi Kutwickiej w Warszawie.

W „Kronice parafii Święcieniec” pod datą 1914 r. istnieje zapis księdza Czesława Żakowskiego: „Nie było szkoły w parafii ani jednej; trzeba było i o tem pomyśleć. Prawda, że żadnego subsydium od Rządu domagać się nie będziemy i oprócz rządowej pensji, wszystkie dodatki wynoszące paręset rubli rocznie, nauczycielowi zapewnimy. Na wszystkośmy się zgodzili, byle tylko pozwolenie uzyskać”.

Rozpoczęto budowę szkoły w Święcieńcu. Na polecenie rządu wybrano komitet budowy szkoły, w skład którego wchodził ksiądz Cz. Żakowski oraz kilku przedniejszych parafian. Budowano sposobem gospodarskim, większość prac została wykonana bezinteresownie. Materiał przywożono furmankami, czasem ze znacznych odległości. Gmach kosztował 8 000 rubli w gotówce. Samej cegły wyszło 60 tys. Budynek wystawiono w ciągu roku: wspaniały wygodny prawie ze wszystkimi na wsi wygodami.Tymczasem istniała jednoklasowa szkoła w Barcikowie, która mieściła się u pana Świderskiego. W archiwum szkoły zachowały się dzienniki lekcyjne należące do szkoły jednoklasowej w Barcikowie.

W 1914 r. wybudowano w Święcieńcu budynek szkoły, który służył dzieciom do 1999 roku. W nowym budynku mieściły się dwie izby lekcyjne, dość obszerne i widne. W drugiej części mieszkał do samej wojny kierownik szkoły Jan Szewczykiewicz     z rodziną, zajmując trzy pomieszczenia. Dwie izby lekcyjne wynajmowano od pana Solki, gospodarza mieszkającego wówczas w sąsiedztwie szkoły. Kierownik szkoły pan Jan Szewczykiewicz pełnił swą funkcję do 1939 r. Na starej pieczątce z 1925 r. istnieje napis: Publiczna Szkoła Podstawowa II stopnia w Święcieńcu.

W czasie wojny nauczyciele mieszkający w Święcieńcu zostali aresztowani i wywiezieni do Dachau gdzie zginęli.

Powszechna Szkoła Podstawowa w Święcieńcu rozpoczęła swą działalność po sześcioletniej przerwie, 10 lutego 1945 r. Zajęcia odbywały się w starym budynku szkoły, który ocalał z wojny. Na liście w przedwojennym dzienniku widnieje 75 nazwisk. Sprzęt szkolny zgromadzony w szkole służył dzieciom do lat siedemdziesiątych.

1 września 1945 r. utworzono 6 oddziałów a liczba uczniów wzrosła do 203 osób. Liczba nauczycieli powiększyła się.

W dziennikach robionych przez nauczycieli na wzór dzienników przedwojennych widnieją nazwiska: Genowefa Pawłowska, Krystyna Lisicka, Barbara Nowacka i Władysław Jankowski. Lekcje odbywały się już systematycznie, ale frekwencja dzieci była słaba. Dopiero w 1956 r. wydano dekret o obowiązku szkolnym.

Od 1954 roku przez 26 lat kierownikiem szkoły był pan     Jan Gawski. W roku 1981 dyrektorem szkoły został pan Antoni Tomaszewski. Po jego śmierci obowiązki przejęła jego żona Zofia Tomaszewska, która pełniła tę funkcję do emerytury. W 1990 roku dyrektorem została pani Ewa Rucińska, a po jej przejściu na emeryturę w 1996 r. córka państwa Tomaszewskich Izabela Tomaszewska.

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu podlegała wszystkim dekretom i zarządzeniom ministra oświaty. Od 1966 roku do  2000 roku była szkołą ośmioklasową. Do 1999 roku mieściła się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 300 metrów. Biblioteka szkolna i sekretariat mieściły się w trzecim budynku. W szkole były piece kaflowe, brak wody i toalet, zimne szatnie. Zawsze jednak pracownicy szkoły dbali o to, aby w klasach było przytulnie.

W 1999 roku przenieśliśmy się do pięknej, wymarzonej szkoły.

W latach 1945 – 1996 w Szkole Podstawowej w Święcieńcu pracowało wielu nauczycieli. Nie sposób wymienić wszystkich tym bardziej, że niektórzy pracowali krótko. Do długoletnich pracowników szkoły należą: Alina Chojnacka, Władysław Różawski, Jan Gawski, państwo Leokadia i Zdzisław Górniccy, Stanisław Bieńkowski, Waldemar Woźniak, Halina Pietkiewicz, Krystyna Dłutek, Bogusława Sawicka, Wanda Wronowska, Beata Jakowska, Anna Czarkowska i wielu innych. Obecna rada liczy  14 osób, a najdłuższy staż pracy w tej szkole mają: Krystyna Siuta, Irena Goćkowska, Janusz Słabkowski (zmarł 15 VII 2009r.), Anna Kolczyńska, Izabela Tomaszewska, Elżbieta Maliszewska, Anna Kaźmierczak, Renata Adamkiewicz.

 Żródło: Krystyna Siuta, Monografia Szkoły Podstawowej w Świecieńcu, Święcieniec 1997r.
 
Z pożółkłych fotografii...
 
Klasa ósma, rok szkolny 1969, grudzień.
Wychowawca klasy – Gawski Jan
 
Klasa druga, rok szkolny 1971, maj
Wychowawca  klasy – Siemieniak Irena
 
Klasa ósma , rok szkolny 1971, maj.
Nauczyciele:
Gawski Jan – dyrektor szkoły
Tarnowska Lucyna – nauczyciel matematyki
Olenderek Wanda – nauczyciel języka rosyjskiego
Siemieniak Irena – nauczyciel języka polskiego
 
Rok 1955 - klasa VII wraz z nauczycielami

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11248