Programy

 
PROGRAM INNOWACYJNY
„ Małe zuszki” to program innowacyjny wykorzystujący elementy metodyki zuchowej w oddziale przedszkolnym. Program jest ofertą uatrakcyjniającą proces dydaktyczno-wychowawczy i będzie realizowany od listopada 2013 do czerwca 2014 na terenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, a także  poza placówką (wycieczki, spacery, imprezy, wyjścia). Głównym celem wprowadzenia innowacji jest uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej przez:

·         Usprawnienie funkcjonowania dziecka w grupie
·         Efektywniejsze współdziałanie w zespole
·         Wzrost samodzielności w dążeniu do celu
·         Zminimalizowanie problemów wychowawczych
·         Wzbogacenie form nauczania i uatrakcyjnienie zajęć
·         Nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami

Proponowany program został skonstruowany z założeniem, by ukształtować przedszkolaka zucha,: ciekawego świata, aktywnego, przyjaznego, tolerancyjnego, pogodnego, szczęśliwego koleżeńskiego, wrażliwego, spostrzegawczego, ambitnego, twórczego, wysportowanego, śmiałego, odważnego, kulturalnego, schludnego, który będzie dobrym przykładem dla innych

Przedszkolaki  nie będą gromadą zuchową, ale nauczyciel zaproponuje dzieciom przyjęcie zwyczajów i obrzędów zuchowych. Grupa  będzie miała własną obrzędowość , czyli pewne zwyczaje , czyli nazwę grupy, znaczek,  totem - maskotka, hymn - piosenka, sposób powitania i pożegnania,  , okrzyki. Charakterystycznym elementem zajęć  będzie KRĄG RADY, gdzie będą zapadać ważne decyzje dotyczące życia grupowego, tam też będą rozstrzygane sytuacje konfliktowe. Istotnym elementem pracy będzie PRAWO ZUCHA, które da każdemu dziecku ściśle określony kodeks postępowania i pozwoli świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych.  

Realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych będzie się opiera o następujące treści programowe wynikających z rozkładu materiału nauczania i wychowania:

 * ZUCH – PRZEDSZKOLAK JEST KOLEŻEŃSKI;
* ZUCH– PRZEDSZKOLAK KONTROLUJE SWOJE ZACHOWANIE;
* ZUCH – PRZEDSZKOLAK DBA O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO;
* ZUCH– PRZEDSZKOLAK DBA O SWOJE ZDROWIE;
* ZUCH – PRZEDSZKOLAK POZNAJE SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

W trakcie realizacji programu przedszkolaki będą zdobywali sprawności zespołowe, czyli aktywnie uczestniczyli w zabawach w „coś” lub „kogoś”. Zdobywanie sprawności zespołowych będzie  służyło wspólnemu ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień dzieci, uczyło rzetelności w zabawie, umożliwiało lepsze poznanie otaczającego świata i  pożytecznych w życiu umiejętności. Myślę, że uda mi się stworzyć warunki do  rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie a także umocnić  wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

K. Porębska

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.