Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Projekty Unijne

Baner harmonogram egzaminów link so strony gov

"Kreatywnie i interaktywnie"

Tytuł projektu: „Kreatywnie i interaktywnie”

Wnioskodawca: Gmina Słupno

Realizator projektu:
Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Słupnie
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.

Wartość ogółem: 884 502,11 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie):
840 198,11 zł


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Edukacja Ogólna i Przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno realizujących kształcenie ogólne poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 U (141 dz, 138 ch), w tym 125 U (60dz, 65ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz programy doskonalące kompetencje 25 N, w tym 18 Kobiet (K).

W ramach projektu nastąpi wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej SP, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Pliki do pobrania

Projekt Unijny - Kreatywnie i Interaktywnie Pobierz

Szanowni Państwo!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Copyright 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu