Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolaswiecieniec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Ze względu na dużą liczbę fotografii i grafiki może się zdarzyć, że nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy alternatywne „alt”.
  • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie lub karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
  • Udostępniane filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Szkoły dostępne są w formie tekstowej na stronie www w zakładce - Kontakt.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Tomasz Siekierski, tsiekierski[@]szkolaswiecieniec.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 260 65 18.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Budynek szkoły posiada 6 wyjść ewakuacyjnych. Dwa wyjścia główne od drogi powiatowej oraz 4 wyjścia ewakuacyjne dookoła budynku, 3 od południa (w tym podjazd dla niepełnosprawnych) 1 od wschodu i 2 od północy. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Od południa znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście nr 2 pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu w niewielkiej odległości od podjazdu (stworzono specjalne miejsce).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat szkoły znajduje się na 2 piętrze na wprost wejścia głównego.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Komunikacja między piętrami odbywa się schodami – 2 ciągi komunikacyjne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia nr 2.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.


Pliki do pobrania

Deklaracja Dostępności Pobierz

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu