Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Projekty

Baner Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Informujemy, że wniosek na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na portalu społecznościowym Facebook: Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Baner fundusze unijne gov

"Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"

Gmina Słupno w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 45 499 838,76 zł

Gmina Słupno w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Baner fundusze unijne gov

"Zdalna szkoła"

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kwota: 59 999,94 zł

26 szt – Laptop EccoPc Notebook 15

Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 15 szt

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 5 szt

Baner fundusze unijne gov

"Zdalna szkoła+"

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kwota: 44 999,90 zł

22 szt – Lenovo IdeaPad S145-15 N50005

Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 10 szt

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 6 szt

Baner harmonogram egzaminów link so strony gov

"Nauczanie zdalne"

Tytuł projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

"Gmina Słupno w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego [1] oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335,00 zł."

[1] Dotyczy wyłącznie tych Partnerów, którzy w Ankiecie Partnera projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, oświadczyli że szkoła objęta wsparciem nie posiada monitora interaktywnego, zakupionego w ramach innych inicjatyw, finansowanych ze środków europejskich lub krajowych.
Baner harmonogram egzaminów link so strony gov

"Kreatywnie i interaktywnie"

Tytuł projektu: „Kreatywnie i interaktywnie”

Wnioskodawca: Gmina Słupno

Realizator projektu:
Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Słupnie
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.

Wartość ogółem: 884 502,11 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie):
840 198,11 zł


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Edukacja Ogólna i Przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno realizujących kształcenie ogólne poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 U (141 dz, 138 ch), w tym 125 U (60dz, 65ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz programy doskonalące kompetencje 25 N, w tym 18 Kobiet (K).

W ramach projektu nastąpi wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej SP, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Pliki do pobrania

Projekt Unijny - Przygotowanie szkół do nauczania zdalnego Pobierz
Projekt Unijny - Kreatywnie i Interaktywnie Pobierz

Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu