Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Klauzula informacyjna

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Święcieniec 10A, 09-472 Słupno, tel. (24) 260-65-18 (dalej zwaną Szkołą).

2. Z kim można kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W Szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.jednostki@slupno.eu.

3. Skąd Szkoła dysponuje Twoimi danymi osobowymi i danymi osobowymi Twojego dziecka?

Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci, określonych w prawie oświatowym, w tym w szczególności w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2017 poz. 2159), oraz aktach wykonawczych do tych ustaw. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO.

Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

5. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę?

a) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,

b) informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych),

c) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów, adres poczty elektronicznej,

d) informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

e) informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,

f) informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,

g) informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

h) wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w Szkole w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia

i) wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń– Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Komu Szkoła przekazuje dane osobowe?

Szkoła przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej –System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Słupno, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla realizacji zadań Szkoły, (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego) po zawarciu przez Szkołę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych jest w związku z tym dostawca dziennika elektronicznego.

7. Jak długo Szkoła przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody

8. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,

• uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,

• poprawienia lub sprostowania danych,

• ograniczenia przetwarzania danych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

• wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,

• Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania


Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna Szkoły Pobierz

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu